top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Ida Hummelstedt

Acknowledging diversity but reproducing the Other : A critical analysis of Finnish multicultural education

Väitöskirjassa tarkastellaan suomalaista monikulttuurisuuskasvatusta opettajankoulutuksen diskursseissa ja koulujen käytännöissä. Tutkimusaineisto kattaa kolme suomalaisen monikulttuurikasvatuksen tasoa: opettajankoulutuksen politiikkadokumentit, opettajankouluttajien haastattelut ja monikulttuurisuuskasvatukseen erikoistuneen opettajan opetuksen videohavainnoinnin (monikulttuurisuuskasvatus koulutuksen käytännöissä). Vaikka suomalaisessa monikulttuurisuuskasvatuksessa esiintyy myös kriittisiä diskursseja, väitöskirjan tulokset osoittavat, että vallitsevat diskurssit ovat liberaaleja ja konservatiivisia ja niiden tuottamat positiot ja ratkaisut ovat usein ennemminkin sosiaalista oikeudenmukaisuutta rajoittavia kuin mahdollistavia. Tulosten pohjalta ehdotetaan, että sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävää kasvatusta tulisi kehittää prosessissa, jossa kriittinen monikulttuurisuuskasvatus, antirasistinen kasvatus, normikriittinen kasvatus ja muut samankaltaiset pedagogiset lähestymistavat yhdistyvät.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus:


Hyväntahtoinen monikulttuurisuuskasvatus ei yksinään riitä, vaan tarvitaan oman toiminnan kriittistä tarkastelua, eriarvoisuuksien valoittamista ja siitä käsin tekoja muutoksen eteen.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Uusiin ihaniin kollegoihin tutustuminen, itsensä haastaminen ja tunne, että voi vaikuttaa tasa-arvoisempaan koulutukseen puolesta.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:


Olen nyt postdoc-tutkijana projektissa missä tutkitaan miten opettajat ottavat moninaisuutta huomioon ja toimivat käytännössä inkluusion puolesta, sekä toisessa proejktissa missä tutkitaan rasismia ja antirasismia yläkoulussa.

bottom of page