top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Minni Matikainen

Transformatiivinen opettajaksi oppiminen : fenomenologis-hermeneuttinen analyysi luokanopettajakoulutuksesta

Väitöskirjassa tarkastellaan transformatiivista opettajaksi oppimista luokanopettajakoulutuksessa. Transformatiivisella opettajaksi oppimisella tarkoitetaan sellaista opettajaksi oppimista, jossa opiskelijan opettamiseen, oppimiseen ja kouluun liittyvä merkityssysteemi muuttuu perustavalla tavalla. Sekä opiskelijan näille teemoille antamat merkitykset, että tapa muodostaa merkityksiä muuttuu, mikä voidaan kokea jopa ihmisenä kasvamisena. Laadullisen tutkimuksen aineistoa analysoitiin fenomenologisella ja hermeneuttisella tutkimusotteella. Fenomenologisen analyysin pohjalta transformatiivista opettajaksi oppiminen kuvataan nelivaiheisena prosessina, jonka vaiheet ovat: 1. lähtökohta, 2. särö, 3. ambivalenssi ja 4. transformaatio. Transformatiivisen opettajaksi oppimisen tapahtumista käytännössä tulkittiin vaiheittain hermeneuttisella analyysillä. Tutkittujen opiskelijoiden kohdalla oppimisprosessi oli pitkä ja polveileva. Se sisälsi sekä oppimisen iloa että voimakastakin ahdistusta. Tutkimustulokset haastavat nopeutta ja tehokkuutta korostavia koulutuspoliittisia diskursseja. Tulosten avulla voidaan kehittää opettajankoulutusta.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus:


"Meidän pitää kasvaa ihmisinä, jotta me voidaan kasvattaa ihmisiä." Tämä tutkittavan sitaatti tiivistää hyvin väitöskirjani sanomaa. Tulevien opettajien tulee koulutuksen aikana myös itse kasvaa ihmisinä transformatiivisessa opettajaksi oppimisen prosessissa, jotta he kykenevät työssään kasvattamaan ihmisiä.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Parasta oli, että pääsin kahden vuoden ajan seuraamaan hyvin läheltä opettajaopiskelijoiden opiskelua ja muutosprosessia. Oli huikaisevaa päästä näkemään reaaliaikaisesti, miten muutosprosessi todella tapahtui.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:


​Seuraavaksi haluaisin tarkastella ajattelutapojen muuttumista ja transformatiivista oppimista myös opettajankoulutuksen ulkopuolella. Olen erityisen kiinnostunut ajattelutapojen muutoksen tarpeellisuudesta ilmastokatastrofin yhteydessä. Ajattelen, ettemme selviä siitä vain uusilla tiedoilla, taidoilla ja teknologioilla, vaan tarvitsemme uusia tapoja ajatella.

bottom of page