top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Riikka Sirkko

Opettajat ammatillisina toimijoina inkluusiota edistämässä

Väitöskirjassa tarkastellaan opettajan ammatillista toimijuutta yhteisopetuksen käytänteissä sekä pohditaan opettajien keinoja tukea inkluusion toteutumista yhteisopettajuuden avulla. Tutkimuksen aineistona käytettiin sähköistä kyselylomaketta, oppilaiden ottamia valokuvia ja niiden äärellä käytyjä keskusteluja. Tulokset osoittavat, että vaikka yhteisopetuksessa toteutettiin inklusiivisen opetuksen elementtejä, oli inkluusion määritelmä vielä epäselvä ja joissakin pedagogisissa menetelmissä ilmeni oppilaita kategorisoivia ja poissulkevia toimintatapoja. Yhteisopettajuutta toteutettiin myös perinteisestä yhteisopetuksen määritelmästä poikkeavalla tavalla täten laajentaen määritelmää. Yhteisopettajuuden koettiin lisänneen opettajien työssä oppimista. Kollektiivisen toimijuuden tasolla yhteisopettajuudessa toteutuu ammatillinen kehittyminen, opettajien välinen vuorovaikutus, luottamus toiseen sekä samanlainen käsitys opettajuudesta.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus:


Tärkeä tekijä yhteisopetuksen onnistumisessa on samankaltainen näkemys opetuksesta ja oppilaista, yhteinen pedagoginen katse.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Haastaa omaa itseä ja kokeilla omia rajoja uuden oppimisen äärellä. Samalla oli mahtavaa huomata, kuinka oma ajatusmaailma laajenee tutkimuksen tekemisen kautta.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:


Inkluusioon liittyvät teemat kiinnostavat minua opetuksen kaikilla tasoilla ja tekeillä olevat      tutkimukset linkittyvät siihen jollakin tavoin.

bottom of page