top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Mikko Tiilikainen

Representing Teaching Dynamics: Teaching Approaches and Instructional Reasoning Revisited

Väitöskirjassa ideoidaan erityistä dynaamista opetusteoriaa rakentamalla käytännön opetustyön yhteenkietoutuneita ydinominaisuuksia jäsentävä käsitteellinen viitekehys. Opettajan työn dynamiikka toteutuu kolmella alueella: 1. opetuksellisissa lähestymistavoissa, 2. didaktisessa harkinnassa ja 3. edelliset yhdistävässä opetuksen käytännöllisessä toimintakokonaisuudessa. Opetustyön kolmelle ydinalueelle muodostuu yhteensä kuusi opetuksellisen dynamiikan toimintaperiaatetta, joita kuvataan ja suhteutetaan aiempaan opetus- ja opettajankoulutustutkimukseen. Dynaamista opetusteoriaa voidaan hyödyntää opetuksen, opettajareflektion sekä perus- ja täydennyskoulutusvaiheen opettajankoulutuksen kehittämisessä.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus: 


Opettajan työn ja siihen valmentavan opettajankoulutuksen tehtävä on samalla sekä arkinen että haastava: Oppia tekemään oikeanlaisia ratkaisuja oikeista syistä.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli: 


Opettajankoulutustutkimuksessa kansainvälisesti merkittävään opettajan käytännöllisen tiedon tutkimusperinteeseen perehtyminen sekä sisällöllisesti että alan tutkijoiden avustuksella.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi: 


Opetustapojen ja didaktisen harkinnan yhteydet 1) opettajien resilienttiin vuorovaikutus- ja tunneosaamiseen sekä 2) käytäntöperustaisen opettajankoulutuksen mahdollisuuksiin. Ensimmäistä käsitellään EduRESCUE-konsortiossa (Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto) ja toista Turun yliopistosäätiön tutkimusprojektissa.

bottom of page