top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Sanna Väisänen

Student teachers' study well-being in teacher education : How is it constructed and regulated during studies?

Väitöskirjassa tarkastellaan laadullisia ja määrällisiä menetelmiä hyödyntäen opettajaksi opiskelevien opiskeluhyvinvointia. Kolme osatutkimusta sisältävän väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajaksi opiskelevat säätelevät itsenäisesti ja yhdessä vertaisten kanssa proaktiivisesti omaa opiskeluhyvinvointiaan, joka rakentuu suhteessa opettajankoulutuksen oppimisympäristöön sekä sen informaalien ja formaalien vuorovaikutussuhteiden mahdollistamaan sosiaalisen tuen resurssiin. Ymmärrystä edellä mainittujen elementtien dynaamisista suhteista ja niiden aktiivisen muodostamisen oppimista tulisi tukea opettajaopintojen alusta lähtien.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus:


Opiskeluhyvinvointiin ja sen tukemiseen tulisi kiinnittää tietoisesti huomiota opintojen aikana, millä on merkitystä myös opettajaopiskelijoiden tulevassa työssä hyvinvoivina ja oppilaiden hyvinvointia tukevina opettajina.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Parasta oli perehtyä tarkemmin tähän tärkeään ja ajankohtaiseen aihepiiriin ja pohtia teemaa paitsi opettajankoulutuksen  myös opettajan työn näkökulmista. Koin myös erittäin merkitykselliseksi tehdä yhteistyötä monien tutkijoiden, sekä kokeneiden että vertaisten, jatko-opintojaan suorittavien tutkijoiden, kanssa.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:  


Tutkimukseni on väitöksen jälkeen suuntautunut enemmän oppimisanalytiikkaan sekä 21. vuosisadan taitoihin erilaisissa oppimisympäristöissä. Yhtäältä olenkin alkanut pohtia, miten hyvinvointiteemaa voisi yhdistää näihin. Toisaalta haluaisin väitöstutkimukseni jatkoksi tarkastella kvantitatiivisten osatutkimusten tuloksia syvällisemmin laadullisen tutkimuksen kautta. 

bottom of page