top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Sirkku Lähdesmäki

Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaavan mallin kehittäminen ILO-suunnitteluprosessin malliksi opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa

Väitöskirjassa tarkastellaan ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelun ohjauksen periaatteita. Kehittämistutkimuksen kontekstina on luokanopettajien syventävät opetusharjoittelut. Tulosten perustella tuotetiin ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua ohjaava ILO- suunnitteluprosessin malli opettajankoulutukseen sekä opettajien täydennyskoulutukseen.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus: 


Jokainen kasvun hetki tulee nähdä arvokkaan ja ainutlaatuisena. ILO-suunnitteluprosessi mahdollistaa oppijan sijoittumisen oppimisensa keskiöön, omien tavoitteiden, kiinnostuksen ja havaintojen kautta tapahtuvan oppimisen toteuttajaksi toiminnan ja aktiivisen yhteisöllisen osallisuuden kautta.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


ILO-suunnittelumalli kehittäminen harjoittelujen kautta, joka johti syvälliseen paneutumiseen suunnitteluvaiheisiin opiskelijan näkökulmasta ja johti myös suomalaisten kasvatusfilosofien jalanjäljille. Luova prosessi oli uskomattoman merkittävä kokemus itselle, kun kaikkien vaiheiden jälkeen malli jäsentyi ja visualisoitui silmien eteen aivan konkreettisesti. Samalla yhteys Deweyn pragmatiikkaan selkiytyi ja suorastaan vaati syventymistä siihen tarkemmin.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:


1. Opettajaopiskelijan ammatillisen osaamiskuva-mallin (ILOA OK!-malli) kehittämistä, joka ohjaa ilmiölähtöisen oppimisen käsiteelliseen sekä omakohtaiseen kokemukseen perustuvan ymmärrykseen jäsentämiseen. Malli rakentuu työkaluksi ILO-suunnitteluprosessi rinnalle reflektoinnin välineeksi. 

2. ILO-suunnitteluprosessi digitaalisissa oppimisympäristöissä.

3. Yhteydet ILO:n ja Deweyn opetusta ja oppimista koskevien periaatteiden välillä.

bottom of page